Question about Cell Phones

Open Question

Radyo kod sordu bende 3 kez salladim yanlis girmisim. Sonra kodu ogrendigimde actim off yaziyor. Ne yapmaliyim????

Posted by on

Ad

6 Suggested Answers

6ya6ya
  • 2 Answers

SOURCE: I have freestanding Series 8 dishwasher. Lately during the filling cycle water hammer is occurring. How can this be resolved

Hi,
A 6ya expert can help you resolve that issue over the phone in a minute or two.
Best thing about this new service is that you are never placed on hold and get to talk to real repairmen in the US.
The service is completely free and covers almost anything you can think of (from cars to computers, handyman, and even drones).
click here to download the app (for users in the US for now) and get all the help you need.
Good luck!

Posted on Jan 02, 2017

Ad

SOURCE: Error Can not find graphics card information

its intel 945 display you can download it from intel.com

Posted on May 04, 2008

Ad
  • 1196 Answers

SOURCE: Ukraden mi je SAMSUNG SGH-D520.Imam

HI,

Can you please give details of this problem in English, this will both of us to easily communicate.

Take care.Posted on Jul 31, 2010

damneddle
  • 1607 Answers

SOURCE: DCF FUL EROR YAZI VAR

Format your SD card on your samsung camera.

Thanks for using fixya!

Posted on May 28, 2011

  • 2 Answers

SOURCE: menim blutuzum iwlemir mene format

security code

Posted on Dec 05, 2011

  • 1 Answer

SOURCE: kod puk do noki 6060

jaki jest kod do PUK

Posted on May 31, 2012

Add Your Answer

Uploading: 0%

my-video-file.mp4

Complete. Click "Add" to insert your video. Add

×

Loading...
Loading...

Related Questions:

1 Answer

E-CASUS-NET CASUS YAZILIM, TELEFON TAKiP ile DiNLEME PROGRAMI ve WHATSAPP, FACEBOOK ANDROiD, IPHONE CASUS TELEFON DiNLEME PROGRAMLARI ?


Bilgisayar hakk?nda en az bilgi ve s?re?leri ya?amas? van 'n tart serisi kurulumu ve ?al??mas? i?in en az bilgisayar becerileri ve bilgi gerektiren fiziksel bir s?re? knip' ?ok kolay olmas?na ra?men ?nlem al?nmad??? i?in gereklidir ??nk? hangi platform i?in geri kalan k?sm? telefon, casus yaz?l?m, Yani fiziksel olarak yaz?l?m i?inde yaz?l?m y?kleme cep telefonu casus yaz?l?m Casus y?klemek i?in telefonu dokunabilmek ve " N " cihaz bu noktada a??k, tamamen fiziksel olarak telefon saplar? ?zerinde geli?en s?re?le SIM kart? kullanmak de?il asl?nda ger?ekle?ecek i?lem telefona indirmeniz Gerekiyor, s?z konusu telefonun donan?m ve yaz?l?m casus yaz?l?m y?klemek i?in kullan?l?r sonra y?klemek i?in 2-3 dakika aras?nda s?recek olan d?nem, Ba?ka bir platform i?in bu bilgileri kullanmak istedi?iniz ?ifre ile ?ifre telefon dinleme ve geri kalan? ?zerinde olacak ayarlamak i?in bu i?lemi y?r?tmek i?in ?ok pratik ?eklinde yap?labilir. Ama program? yeniden y?klemek i?in kullan?n ve tot yer hakk?nda bilgi sahibi olmal?d?r bundan 5 dakikal?k ?al??ma platformu 3 platform i?in uygun olan parolay? girin parola. Bu vurma i?lemi ger?ekle?tirmek i?in dinle, telefon konu?malar? s?z konusu program h?zl? bir ?ekilde mutlaka t?m alanlarda alan?nda mobil uygulamalar son h?zla geli?mesi ile doland?r?c?l?k y?ntemleri, ?zellikle, en yayg?n ?ikayetlerden biri olarak eri?ilebilen bir Internet ba?lant?s? gerekmez arzunuz a??lmas? i?in V?R ' n h?zl? online ba?vuru hesab?na bulut bilgi almak i?in telefon kalan?n? ayarlay?n ve ??nk? Internet'e ba?l? olmas? gerekir, doland?r?c?l?k i?lemleri, Sistemin baz? ?yeleri yarg?lamak i?in tavsiye edilir ve uygulama bizden sat?n al?r telefonunu tam kontrol? doland?r?c?lar?n eline ge?ebilir ??nk? telefona indirmek i?in de?il, insanlarla ileti?im kuran, s?z konusu uygulama olmadan fiziksel s?re? iddia ve telefonunuz i?in bu ba?lant?y? t?klad???n?zda oyun link indirmek laz?m,, -kullan?m?n? desteklemek i?in teknik bilgi ve kolay sundu?umuz e?itim sonucunda gerekli e?itimi hakk?nda bilgi verilmesi, Sistem, hizmetleri, casus hakk?nda bilgi eri?im sa?layacak gibi kullan?c? ad? ve parola ba?lang??ta T?rk?e kullan?m? hakk?nda bilgi i?eren bir rehber sunuyoruz alan? i?in lisans s?recinin y?r?t?lmesine sonra teklif etti?imiz, Casus Telefon yaz?l?m y?kl? olacak, o da yeterli de?il D. I. geldi?inde zaman size sunuyoruz E?er bize cihaz getirmek i?in yeterli zaman yoksa, Van ' n'tot Max en ?nemli ?zellikleri SIM kart kullan?m?n? takip yetene?i ile ba?lamak i?in size destek sa?lad???m?z kendi olu?turmak i?in 3-5 dakika, bu ?zellik, uygulama Casus telefona y?klendi?i andan sayesinde kontrol edebilirsiniz g?rebilirsiniz Posta Kurulumu casus yaz?l?m y?nlendirme Kur e-posta adresine foto?raf g?ndermek, Cep telefonunda uygulama olas?l??? da ortam dinlemek i?in izin verir ile ?ne dinlemekten avantajlar?ndan biri kalemden uygulama ve ?evre g?ndermek i?in sesler ?ok net ve ?evre telefon, SMS, WhatsApp, Facebook dinlemek i?in f?rsat alacak ?ekilde anla??lmas?, Viber ve tango ne ek olarak, uygulama bu uygulama, tart??ma g?nderilen resim ?eklinde izleyebilirsiniz kurye gibi internet ?zerinden ?al??t?rmak i?in kullan?l?r, uygulama, video medya ?eklinde de ek g?rmek m?mk?n olacak, Ayr?ca o andan itibaren telefonun herhangi bir anda bulundu?u ortamda, bir g?r?n?m elde etmek i?in telefonun ?n kameras?n? kullanarak bilgi sistemi i?in ?u anda tablet yaz?l?m? ile sistemde kullan?lamaz ve Bilgisayar, Tablet ve telefonlarda kullanmak i?in uygun olan Windows Phone i?letim sistemi olarak hizmet veren ?irket, ait oldu?u ?al??t??? bir telefonu sadece Apple iOS i?letim sistemi ve Android i?letim sistemi kullanabilece?iniz bir ara?t?r, sonra ka??n?lmaz sistemini casus yaz?l?m sat?lan bir?ok ?irket vard?r, Mutlaka ?irketimiz 24 sistem sorunu olmadan fiyat? i?in program? kullanmak m?mk?n olabilir firmam?za ba?vurunuz i?in gereken saat Canl? Destek g?n-7 yan? s?ra yetene?i ile m??terilerine sa?lad??? destek olmak isteyen kullan?c?lar i?in sat?n almadan ?nce detayl? ara?t?rma yapmaya te?vik eden, ?mkans?z acemi cep telefonu kullan?c?lar? i?in hatalar?n geri d?n??? ?nlemek i?in yapmak i?in gerekli profesyonel yard?m i?in, cep telefonu ?reticileri ?zellikleri sadece root i?lemi sadece Android cihazlar ?zerinde yap?lan k?k s?reci, zorunlu s?reci ile kapal? sistem ofisi gerek Android cihazlar i?in Casus uygulama casus yaz?l?m uygulamas? root i?lemi bu i?lem i?in kullan?labilir olmas? i?in gerekli ?nemli bilgiler k?k?, sat?n almadan ?nce fiyatlar? ara?t?rma i?in tavsiye edilir, Bu i?lem s?rayla bilgisayara USB kablosu ve telefon yaz?l?m? ile tam bir y?kleme yapmak i?in "yap?labilir casus yaz?l?m ile cep telefonu ?a?r? kay?t casus yaz?l?m yan? s?ra dolu olan y?kl? olacak.' ?nternet ba?lant?s? ?nternet ba?lant?s? olmadan da iPhone veya Android cihazlar gibi cihazlarda faaliyetleri her t?rl? izleme ile kitap Mailer ?nternet ba?lant?s? takip edilir, BULU?MALAR, FACEBOOK cihazlar y?r?tmek ?zere, Android cihazlar gibi olmayacak s?z edilebilir gerekli oldu?u kadar gereklidir, Sonu? olarak, ?zel bir i?lem, ama app jailbreak iPhone jailbreak her yeni g?ncelleme hen?z i?letim sisteminin mobil versiyonu i?in haz?r olun, l?tfen bize bildirin olabilir bu konu hakk?nda bilgi konusu, iphone gerekli de?il, sadece indirmenize izin veren bir casus yaz?l?m y?klemek i?in App Store harici uygulama jailbreak i?lemi yap?lmas? gerekir olmamas? i?in y?kl? olmas? gerekir AppStore, iPhone uygulama y?kleme, olup olmad??? sorusu hakk?nda baz? bilgiler durumunda, Jailbreak yap?lmas? m?mk?n olacak , KAKAOTALK, SNAPCHAT, ad?m jailbreak i?lemi ortalama 10-15 dakikal?k bir s?re?, Ana Men?, BOBCAT, telefonun s?r?m Ayarlar? b?l?m?nde Skype girin alg?lamak i?in telefonun i?letim sistemi indirmek i?in 3-5 dakika aras?nda de?i?en bir s?re i?inde tamamland?ktan sonra tamamlanm??, bu program sonucunda, S?z konusu gelen ve mesajlar?n yan? s?ra M?NECRAFT, V?BER okumak i?in, Android ve iPhone cihazlar? ve SIM kart telefon numaras?n? kaydedilen SMS kolayl??? ile uygun orijinal WECHAT m?mk?n olacak hangi tarihi belgeler, i?eri?ini metin ayr?nt?lar? giden telefondan SIM kart? kullanarak izlenmesi gereken bilgilere eri?im m?mk?n olacak bu se?ene?i t?klayarak s?z konusu s?r?m? hakk?nda Genel b?l?m?nde ve ard?ndan, E kay?tl? hesaplar i?in di?er Internet posta adresleri ile ileti?im bilgileri ve i?-posta adresi Android ve iOS i?letim sistemlerinde yerel olarak nerede y?kl? oldu?unu, CHATON, V?BER, Yahoo casus yaz?l?m program? ile cihazlar ?zerinde tam g?remiyorum telefonun konumu hakk?nda bilgi, ne olursa olsun yolunu da kusursuz Android i?in i? ve i?lem tamamland?ktan sonra hemen konuya eri?ilebilir k?k hakk?nda bilgiler tam yerini belirlemenize olanak tan?yan Google maps tesisi ile cep telefonu iOS yolu oldu?u, Taray?c?, mevcut olmayabilir bu ?zellik i?in eski Android i?letim sistemine g?re g?revi tamamlamak i?in bir araya ne olursa olsun bilgiye eri?im sa?layan komple bir ?nternet taray?c?s? ?zerinden a??lan web siteleri i?in Internet taray?c?s? taraf?ndan ziyaret edilen t?m web siteleri hakk?nda bilgi i?in, bu cihaz etkile?imi tam bu jailbreak i?lemi ge?erli Tango kullan?l?r, t?m iOS cihazlar ?zerinde iplik ?al??mas?, telefonu Casus Telefon program? OS y?kl? olabilir, Ve bir i?aret ya da telefonda bir anket ile ?ok y?ksek kalite ofisi bir sembol olmadan, sunucu bu ?ekilde kaydeder, bu ?zellik kay?tl? Ki?i say?s? ile kullan?ld??? gibi %100 ba?ar? var, her yerden Android ve iOS i?letim sistemlerinde ses kayd? indirerek dinlemek m?mk?n olacak K?sa bilgiler konferans aramas? hakk?nda daha fazla bilgi i?in ?ok ?nemlidir endi?eleriniz i?in eri?mek m?mk?n olacak telefon dinleme cihazlar? konu?uyor Saati kay?tlarda ismi


ANDROID IPHONE IOS CASUS YAZILIM TELEFON DNLEME VE TAKP PROGRAMI

Jul 03, 2017 | iPhone Apps

1 Answer

C3100 KODU NE YAPMAM LAZIM


copier has scanner problem, bad home position switch , scanner pcb ,or scanner motor

Oct 07, 2013 | Kyocera Mita Km-5530 Km5530 Copier...

1 Answer

DCF FUL EROR YAZI VAR NE YAPMALIYIM


Format your SD card on your samsung camera.

Thanks for using fixya!

May 28, 2011 | Samsung ES30 Digital Camera

2 Answers

Kod puk do noki 6060


You need to call the phone company to unlock the puk, or to replace the sim card.

Call the phone company that made the sim card

I do not speak much polski , here translation from google.

Musisz zadzwonić do firmy telefonicznej, aby odblokować kod PUK, lub wymienić kartę SIM.

Zadzwoń do firmy telefonicznej, że w karcie SIM

Apr 03, 2009 | Nokia 6060 Cellular Phone

3 Answers

Wifi network


This laptop definately doesn't come with inbuilt wifi card, but does contain the necessary socket to either connect one internally (along with already built in aerial cables to connect it to:) or to use the PCMCIA card slot to insert/install a network card into the side of the machine.

Jan 28, 2009 | Toshiba Satellite 2450-401 Notebook

1 Answer

Unlock Nokia 5310


????????????? Nokia 5310 XpressMusic ?? ???? - ??? ????? ??????? ? ??????? ?????? ??????? ???? ???? ????????? ??????????. ?? ?? ?????? ????? ??????? ? ?? ?????? ?? ?????-???? ???????, ??????? ???? ????? ????????????? ?????? ???? ?? ?? ????????? ???? ????????. ????? ???????? ??? ????????????? ???? ??? ?????? Nokia 5310 XpressMusic, ??? ?????????? ???????????? ????? IMEI (?????????? ????? 15 ????). ??? ????? ?????, ?????? * # 06 # ? ???????? ?????? ????????, ? ????? ???????? ????????? ???????? ?? ????? ??????????.

Nokia - ?????? ????????? ??????? ????????, ??????? ??????? ???????? ????????. ? ?????????, ???, ??? ???????, ??????????? ?????. ? ??? ???? ????????? ??????? ???? ????????. ???? ?????? ????????????? ???? ??? Nokia 5310 XpressMusic.
?????? ??? ?????? ???????? ?? ????? ?????? ???? ?? ???????? ??????????? ???? ??? ???????? ??????? ???????. ??? ?? ?????? ??????? ? ?? ????????????? ?????-???? ????? ?????, ????? ??? ??????? ??? ??????? ? ?? ??????? ????????. ????? ??????? - ??????? ?????????? ???? ??? Nokia 5310 XpressMusic. ?? ???????????????? ?????? ?????????????? ???? ??? ????? ??????? ???, ? ??????? ???????? ??????????, ? ?? ???, ??????? ?? ?????? ????????????.
?? ????????, ??? ?????? ??????? ???????? ??????????? ?????????? ? ?? ????? ?????? ????, ? ? ??? ??? ??????? ????? ???. ??? ?????? ?? ????? ????? ????????? ?????????? ?????????? ??? ???????? ???? ??? ?????? Nokia 5310 XpressMusic.
Razblokirovka Nokia 5310 XpressMusic po kodu - eto samyy prostoy i bystryy sposob sdelat' vashu set' ustroystv besplatnoy. On ne meshayet vashey sisteme i ne menyayet yeye kakim-libo obrazom, poetomu dazhe posle ispol'zovaniya nashego koda vy ne poteryayete svoyu garantiyu. Chtoby poluchit' kod razblokirovki seti dlya vashego Nokia 5310 XpressMusic, vam neobkhodimo predostavit' nomer IMEI (unikal'nyy nomer 15 tsifr). Yego mozhno nayti, nabrav * # 06 # v kachestve nomera telefona, a takzhe proveriv nastroyki telefona na vashem ustroystve.

Nokia - khorosho izvestnaya finskaya kompaniya, kotoraya sozdayet otlichnyye telefony. K sozhaleniyu, oni, kak pravilo, blokiruyutsya set'yu. U nas yest' ideal'noye resheniye etoy problemy. Nasha sluzhba razblokirovki seti dlya Nokia 5310 XpressMusic.
Pochemu eto luchshiy variant? Po ochen' nizkoy tsene vy poluchite spetsial'nyye kody dlya udaleniya setevoy blokady. Oni ne menyayut sistemu i ne ustanavlivayut kakiye-libo novyye fayly, chtoby vash telefon byl zashchishchen i ne poteryal garantii. Samoye glavnoye - vybrat' pravil'nuyu set' dlya Nokia 5310 XpressMusic. Iz predostavlennogo spiska podderzhivayemoy seti vam nuzhno vybrat' tot, v kotorom prikhodit ustroystvo, a ne tot, kotoryy vy khotite ispol'zovat'.
My ponimayem, chto mnogiye kliyenty pokupayut poderzhannoye ustroystvo i ne znayut tochnoy seti, i u nikh net sposoba nayti yego. Vot pochemu na nashem sayte poyavilos' besplatnoye prilozheniye dlya proverki seti dlya vashego Nokia 5310 XpressMusic.


Here's the link for reference: http://www.fixya.com/answer/answerpagelistview.aspx?ctg=122

Aug 07, 2017 | Nokia 5310 Cellular Phone

1 Answer

Error Can not find graphics card information


its intel 945 display you can download it from intel.com

May 03, 2008 | ASUS P5LD2 Motherboard

Not finding what you are looking for?
Cell Phones Logo

Related Topics:

33 people viewed this question

Ask a Question

Usually answered in minutes!

Top Cell Phones Experts

Computer Repairing
Computer Repairing

Level 3 Expert

14641 Answers

yadayada
yadayada

Level 3 Expert

79186 Answers

William Alequin

Level 3 Expert

928 Answers

Are you a Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others

Answer questions

Manuals & User Guides

Loading...