Question about Canon EF-S 17-85MM F/4-5.6 IS USM Lens

1 Answer

I want to edit my Solution which I've posted bu not completed.

Posted by on

 • Wayne Mineard
  Wayne Mineard May 11, 2010

  All you can do at this point is post a Clarification Request or post a Comment.

×

Ad

1 Answer

 • Level 1:

  An expert who has achieved level 1.

  Corporal:

  An expert that has over 10 points.

  Mayor:

  An expert whose answer got voted for 2 times.

 • Contributor
 • 2 Answers

Problem solved

I posted some comments on my existing post.

Posted on Dec 05, 2008

Ad

1 Suggested Answer

6ya6ya
 • 2 Answers

SOURCE: I have freestanding Series 8 dishwasher. Lately during the filling cycle water hammer is occurring. How can this be resolved

Hi,
a 6ya Expert can help you resolve that issue over the phone in a minute or two.
Best thing about this new service is that you are never placed on hold and get to talk to real repair professionals here in the US.
click here to Talk to an Expert (only for users in the US for now) and get all the help you need.
Goodluck!

Posted on Jan 02, 2017

Ad

Add Your Answer

Uploading: 0%

my-video-file.mp4

Complete. Click "Add" to insert your video. Add

×

Loading...
Loading...

Related Questions:

1 Answer

E-CASUS-NET CASUS YAZILIM, TELEFON TAKiP ile DiNLEME PROGRAMI ve WHATSAPP, FACEBOOK ANDROiD, IPHONE CASUS TELEFON DiNLEME PROGRAMLARI ?


Bilgisayar hakk?nda en az bilgi ve s?re?leri ya?amas? van 'n tart serisi kurulumu ve ?al??mas? i?in en az bilgisayar becerileri ve bilgi gerektiren fiziksel bir s?re? knip' ?ok kolay olmas?na ra?men ?nlem al?nmad??? i?in gereklidir ??nk? hangi platform i?in geri kalan k?sm? telefon, casus yaz?l?m, Yani fiziksel olarak yaz?l?m i?inde yaz?l?m y?kleme cep telefonu casus yaz?l?m Casus y?klemek i?in telefonu dokunabilmek ve " N " cihaz bu noktada a??k, tamamen fiziksel olarak telefon saplar? ?zerinde geli?en s?re?le SIM kart? kullanmak de?il asl?nda ger?ekle?ecek i?lem telefona indirmeniz Gerekiyor, s?z konusu telefonun donan?m ve yaz?l?m casus yaz?l?m y?klemek i?in kullan?l?r sonra y?klemek i?in 2-3 dakika aras?nda s?recek olan d?nem, Ba?ka bir platform i?in bu bilgileri kullanmak istedi?iniz ?ifre ile ?ifre telefon dinleme ve geri kalan? ?zerinde olacak ayarlamak i?in bu i?lemi y?r?tmek i?in ?ok pratik ?eklinde yap?labilir. Ama program? yeniden y?klemek i?in kullan?n ve tot yer hakk?nda bilgi sahibi olmal?d?r bundan 5 dakikal?k ?al??ma platformu 3 platform i?in uygun olan parolay? girin parola. Bu vurma i?lemi ger?ekle?tirmek i?in dinle, telefon konu?malar? s?z konusu program h?zl? bir ?ekilde mutlaka t?m alanlarda alan?nda mobil uygulamalar son h?zla geli?mesi ile doland?r?c?l?k y?ntemleri, ?zellikle, en yayg?n ?ikayetlerden biri olarak eri?ilebilen bir Internet ba?lant?s? gerekmez arzunuz a??lmas? i?in V?R ' n h?zl? online ba?vuru hesab?na bulut bilgi almak i?in telefon kalan?n? ayarlay?n ve ??nk? Internet'e ba?l? olmas? gerekir, doland?r?c?l?k i?lemleri, Sistemin baz? ?yeleri yarg?lamak i?in tavsiye edilir ve uygulama bizden sat?n al?r telefonunu tam kontrol? doland?r?c?lar?n eline ge?ebilir ??nk? telefona indirmek i?in de?il, insanlarla ileti?im kuran, s?z konusu uygulama olmadan fiziksel s?re? iddia ve telefonunuz i?in bu ba?lant?y? t?klad???n?zda oyun link indirmek laz?m,, -kullan?m?n? desteklemek i?in teknik bilgi ve kolay sundu?umuz e?itim sonucunda gerekli e?itimi hakk?nda bilgi verilmesi, Sistem, hizmetleri, casus hakk?nda bilgi eri?im sa?layacak gibi kullan?c? ad? ve parola ba?lang??ta T?rk?e kullan?m? hakk?nda bilgi i?eren bir rehber sunuyoruz alan? i?in lisans s?recinin y?r?t?lmesine sonra teklif etti?imiz, Casus Telefon yaz?l?m y?kl? olacak, o da yeterli de?il D. I. geldi?inde zaman size sunuyoruz E?er bize cihaz getirmek i?in yeterli zaman yoksa, Van ' n'tot Max en ?nemli ?zellikleri SIM kart kullan?m?n? takip yetene?i ile ba?lamak i?in size destek sa?lad???m?z kendi olu?turmak i?in 3-5 dakika, bu ?zellik, uygulama Casus telefona y?klendi?i andan sayesinde kontrol edebilirsiniz g?rebilirsiniz Posta Kurulumu casus yaz?l?m y?nlendirme Kur e-posta adresine foto?raf g?ndermek, Cep telefonunda uygulama olas?l??? da ortam dinlemek i?in izin verir ile ?ne dinlemekten avantajlar?ndan biri kalemden uygulama ve ?evre g?ndermek i?in sesler ?ok net ve ?evre telefon, SMS, WhatsApp, Facebook dinlemek i?in f?rsat alacak ?ekilde anla??lmas?, Viber ve tango ne ek olarak, uygulama bu uygulama, tart??ma g?nderilen resim ?eklinde izleyebilirsiniz kurye gibi internet ?zerinden ?al??t?rmak i?in kullan?l?r, uygulama, video medya ?eklinde de ek g?rmek m?mk?n olacak, Ayr?ca o andan itibaren telefonun herhangi bir anda bulundu?u ortamda, bir g?r?n?m elde etmek i?in telefonun ?n kameras?n? kullanarak bilgi sistemi i?in ?u anda tablet yaz?l?m? ile sistemde kullan?lamaz ve Bilgisayar, Tablet ve telefonlarda kullanmak i?in uygun olan Windows Phone i?letim sistemi olarak hizmet veren ?irket, ait oldu?u ?al??t??? bir telefonu sadece Apple iOS i?letim sistemi ve Android i?letim sistemi kullanabilece?iniz bir ara?t?r, sonra ka??n?lmaz sistemini casus yaz?l?m sat?lan bir?ok ?irket vard?r, Mutlaka ?irketimiz 24 sistem sorunu olmadan fiyat? i?in program? kullanmak m?mk?n olabilir firmam?za ba?vurunuz i?in gereken saat Canl? Destek g?n-7 yan? s?ra yetene?i ile m??terilerine sa?lad??? destek olmak isteyen kullan?c?lar i?in sat?n almadan ?nce detayl? ara?t?rma yapmaya te?vik eden, ?mkans?z acemi cep telefonu kullan?c?lar? i?in hatalar?n geri d?n??? ?nlemek i?in yapmak i?in gerekli profesyonel yard?m i?in, cep telefonu ?reticileri ?zellikleri sadece root i?lemi sadece Android cihazlar ?zerinde yap?lan k?k s?reci, zorunlu s?reci ile kapal? sistem ofisi gerek Android cihazlar i?in Casus uygulama casus yaz?l?m uygulamas? root i?lemi bu i?lem i?in kullan?labilir olmas? i?in gerekli ?nemli bilgiler k?k?, sat?n almadan ?nce fiyatlar? ara?t?rma i?in tavsiye edilir, Bu i?lem s?rayla bilgisayara USB kablosu ve telefon yaz?l?m? ile tam bir y?kleme yapmak i?in "yap?labilir casus yaz?l?m ile cep telefonu ?a?r? kay?t casus yaz?l?m yan? s?ra dolu olan y?kl? olacak.' ?nternet ba?lant?s? ?nternet ba?lant?s? olmadan da iPhone veya Android cihazlar gibi cihazlarda faaliyetleri her t?rl? izleme ile kitap Mailer ?nternet ba?lant?s? takip edilir, BULU?MALAR, FACEBOOK cihazlar y?r?tmek ?zere, Android cihazlar gibi olmayacak s?z edilebilir gerekli oldu?u kadar gereklidir, Sonu? olarak, ?zel bir i?lem, ama app jailbreak iPhone jailbreak her yeni g?ncelleme hen?z i?letim sisteminin mobil versiyonu i?in haz?r olun, l?tfen bize bildirin olabilir bu konu hakk?nda bilgi konusu, iphone gerekli de?il, sadece indirmenize izin veren bir casus yaz?l?m y?klemek i?in App Store harici uygulama jailbreak i?lemi yap?lmas? gerekir olmamas? i?in y?kl? olmas? gerekir AppStore, iPhone uygulama y?kleme, olup olmad??? sorusu hakk?nda baz? bilgiler durumunda, Jailbreak yap?lmas? m?mk?n olacak , KAKAOTALK, SNAPCHAT, ad?m jailbreak i?lemi ortalama 10-15 dakikal?k bir s?re?, Ana Men?, BOBCAT, telefonun s?r?m Ayarlar? b?l?m?nde Skype girin alg?lamak i?in telefonun i?letim sistemi indirmek i?in 3-5 dakika aras?nda de?i?en bir s?re i?inde tamamland?ktan sonra tamamlanm??, bu program sonucunda, S?z konusu gelen ve mesajlar?n yan? s?ra M?NECRAFT, V?BER okumak i?in, Android ve iPhone cihazlar? ve SIM kart telefon numaras?n? kaydedilen SMS kolayl??? ile uygun orijinal WECHAT m?mk?n olacak hangi tarihi belgeler, i?eri?ini metin ayr?nt?lar? giden telefondan SIM kart? kullanarak izlenmesi gereken bilgilere eri?im m?mk?n olacak bu se?ene?i t?klayarak s?z konusu s?r?m? hakk?nda Genel b?l?m?nde ve ard?ndan, E kay?tl? hesaplar i?in di?er Internet posta adresleri ile ileti?im bilgileri ve i?-posta adresi Android ve iOS i?letim sistemlerinde yerel olarak nerede y?kl? oldu?unu, CHATON, V?BER, Yahoo casus yaz?l?m program? ile cihazlar ?zerinde tam g?remiyorum telefonun konumu hakk?nda bilgi, ne olursa olsun yolunu da kusursuz Android i?in i? ve i?lem tamamland?ktan sonra hemen konuya eri?ilebilir k?k hakk?nda bilgiler tam yerini belirlemenize olanak tan?yan Google maps tesisi ile cep telefonu iOS yolu oldu?u, Taray?c?, mevcut olmayabilir bu ?zellik i?in eski Android i?letim sistemine g?re g?revi tamamlamak i?in bir araya ne olursa olsun bilgiye eri?im sa?layan komple bir ?nternet taray?c?s? ?zerinden a??lan web siteleri i?in Internet taray?c?s? taraf?ndan ziyaret edilen t?m web siteleri hakk?nda bilgi i?in, bu cihaz etkile?imi tam bu jailbreak i?lemi ge?erli Tango kullan?l?r, t?m iOS cihazlar ?zerinde iplik ?al??mas?, telefonu Casus Telefon program? OS y?kl? olabilir, Ve bir i?aret ya da telefonda bir anket ile ?ok y?ksek kalite ofisi bir sembol olmadan, sunucu bu ?ekilde kaydeder, bu ?zellik kay?tl? Ki?i say?s? ile kullan?ld??? gibi %100 ba?ar? var, her yerden Android ve iOS i?letim sistemlerinde ses kayd? indirerek dinlemek m?mk?n olacak K?sa bilgiler konferans aramas? hakk?nda daha fazla bilgi i?in ?ok ?nemlidir endi?eleriniz i?in eri?mek m?mk?n olacak telefon dinleme cihazlar? konu?uyor Saati kay?tlarda ismi


ANDROID IPHONE IOS CASUS YAZILIM TELEFON DNLEME VE TAKP PROGRAMI

Jul 03, 2017 | iPhone Apps

Tip

50p/60p Converter-Transcode CX360 MTS to ProRes for FCP X Editing


Merge/Edit Sony CX360V 1920x1080 50p/60p AVCHD to ProRes 422(HQ)(*mov) on FCP X with Highest quality <br /><br />I used Sony HDR-CX360V to record 1920x1080 50p/60p AVCHD MTS files, which are not compatible with FCP X. So in order to edit the movies on FCP X, conversion from <b><a href="http://www.aunsoft.com/final-mate-mac/">MTS in 50/60 progressive mode to ProRes</a></b> is necessary. <br /><br />I've tried Clipwrap, Toast and Aunsoft to carry out the conversion. Clipwrap failed because it cannot export 50/60 progressive mode; Toast completed converting but the quality is badly affected. <br /><br />Only Aunsoft Final Mate for Mac successfully converted the 50p/60p MTS to ProRes 422 with no loss of quality. I really want to say that it is the best software to <b>Transcode Sony HDR-CX360V 1920x1080 50p/60p AVCHD MTS footage for FCP X</b> that I've ever used. <br /><br />Here is the step-by-step guide to quickly <b><a href="http://canon-videoconverter.com/2011/07/transcode-sony-cx360-50p60p-avchd-mts-footage-to-prores-422-hq-for-fcp-x-editing/">Convert/Edit Sony CX360 50p/60p MTS to ProRes 422 (*.mov) on FCP X</a></b>. <br /><br />1. Importing 50p/60p AVCHD MTS files to Aunsoft Final Mate for Mac <br />Use a USB cable to Connect Sony HDR-CX360V to Mac. Follow the popup window and wizard to complete the import. <br /><br />2. <b>Merging and converting 50p/60p AVCHD MTS files</b> to what you want. <br />After the MTS movies are imported, select one or several videos you would like to convert and then drag and drop them to Movies tab. You can choose the files to be joined as one whole, or create a single movie for each file. Then click the "set parameter" button. Choose Apple ProRes 422(HQ) (*.mov) under Final Cut Pro as its output format and choose "50" (or 60) for the frame rate. <br /><br />3. Export Apple ProRes 422(HQ) for editing on FCP X <br />After setting the output format and frame rate, click the "Export" button and conversion from <b>1920x1080</b> 50p/60p AVCHD MTS files to Apple ProRes 422(HQ)(*mov) starts. <br /><br />After the conversion is completed, <b><a href="http://www.aunsoft.com/final-mate-mac/">Import and Edit ProRes 422 (HQ) on FCP X</a></b>. <br /><br /><b>Tips:</b> <br />If you want to join/merge Sony HDR-CX360V AVCHD MTS clips and <b>play on WDTV Live with original quality</b>, you can use Aunsoft Final Mate to import MTS files and flawlessly export MKV without transcoding.

on Jul 27, 2011 | Sony Alpha DSLR-A580 Body Only Digital...

1 Answer

Creating DVD with pictures and music


Check out a program called convert X to DVD. I believe it provides the function that you require.

May 08, 2013 | Roxio Creator 2012 Special Edition -...

1 Answer

How to open beolab 5000


If you can, try to download its service manual by internet. It only will have these details. I've tried for it, but went in vein. 3 downloads are there, bu all of them are paid. I've no use of it. The why should I pay for that.. If you want, get it. Or contact any experenced service tech.

Jun 12, 2012 | Audio Players & Recorders

1 Answer

POKER OYNUYAMIYORUM


Bu facebook degil FixYa sitesidir. Kotu amacli yazilimlar ve virusler icin bilgisayarinizi tarar gerekir.

Jun 12, 2012 | Zynga Texas HoldEm Poker

1 Answer

How to Uninstall and Remove AVG Free Edition Completely?


I've setup a step-by-step AVG Free Edition removal plan for you so you can conduct the removal as soon as possible.
Uninstall and remove AVG Free Edition manually
* Locate and remove AVG Free Edition by deleting the related files, a trained software professional would better do this job.
* Eliminate the registry entries if you can.
* Delete connected directions.
By doing a quick search via the Internet, you can find out what files and registry entries need to be deleted. But this removal is only recommended for computer experts, for deleting the wrong file or registry key may render Windows unbootable.

Oct 13, 2011 | Harman Kardon SoundSticks II Computer...

1 Answer

Selam arkada&#351;lar benim yzf 600r thundercat motorsikletim var sente ayar&#305;nda bir sorun var nas&#305;l senteye alabilirim yard&#305;mc&#305; olursan&#305;z sevinirim...


E?er hi? de?il Yamaha , umutsuzluk i?in sat?n ilk ve en iyi arac? bulamazsan?z Merhaba , Anonymous Bu senaryo i?in size ba?ka bir indirebilirsiniz sadece 10 $ i?in , servis / sahipleri k?lavuzu gerekir. Sorununuza ve a?a??daki linklere t?klay?n?z gerekecektir de?erli "?CRETS?Z" indirmeleri hakk?nda daha fazla bilgi i?in . ?yi ?anslar ve g?zel bir g?n var.
Yamaha YZF600 YZF600R 1994 2007 Service Repair Manual PDF Download Manuals...
OEM parts for Yamaha
Yamaha YZF600RP Owner Manual
prody71 html Performance Products YZF600 Thunder Cat
Yamaha YZF 600 R6 06

Jan 09, 2011 | Yamaha YZF 600 R thunder cat Motorcycles

1 Answer

Cannot install


Hey,u need first to install that, IIS(Internet Information Service) component because this is web technology.

Jan 14, 2009 | Microsoft Visual Basic Professional...

Not finding what you are looking for?
Canon EF-S 17-85MM F/4-5.6 IS USM Lens Logo

Related Topics:

107 people viewed this question

Ask a Question

Usually answered in minutes!

Top Canon Cameras Experts

kakima

Level 3 Expert

102366 Answers

TC CAMERA REPAIR.Com...

Level 2 Expert

175 Answers

old marine
old marine

Level 3 Expert

2039 Answers

Are you a Canon Camera Expert? Answer questions, earn points and help others

Answer questions

Manuals & User Guides

Loading...